LT.ENG.RU
. . . APIE MUS

Ámonë ákurta 1961 metais, tikslu pilnai aprûpinti þemës ûká bûtiniausiais materialiniais resursais.

1993 m. ámonë privatizuota ir áregistrauota kaip UAB "Kupiðkio agrotiekimas". Pagrindinë veikla - prekyba atsarginëmis dalimis ir kitomis þ. û. gamybai bei buièiai reikalingomis prekëmis.

Copyright © 2007 Kupiðkio Agrotiekimas