LT.ENG.RU
. . . VEIKLA
. . . PREKIAUJAME
- Atsarginëmis dalimis traktoriams, þ. û. maðinoms - Þemës ûkio maðinomis
- Hidroþarnomis - Ûkiniu inventoriumi

- Padangomis

- Árankiais

- Tepalais

- Bitininkystës reikmenimis

- Akumuliatoriais

- Metalo gaminiais

- Akmens aglimi

. . . ATLIEKAME
- Diz. kuro siurbliø diagnostika ir reguliavimas
- Traktoriø T-150, MTZ, T-40, T-25 varikliø diagnostikà ir einamuosius remontus
. . . TEIKIAME PASLAUGAS
- Surinkimo, tekinimo, transporto (auto 412-53)
- Þemës kasimo (eksk. EO 2621)
- Buldozerio darbai
Copyright © 2007 Kupiðkio Agrotiekimas